ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-198-7091-3 | ติดต่องานทะเบียนราษฎร 02-198-7099

โครงสร้างบุคลากร สำนักปลัดเทศบาล

นายสุเทพ ด้วงเงิน

ปลัดเทศบาลเมืองลาดสวาย

นายเทอดศักดิ์ จันทร์สุกรี

รองปลัดเทศบาลเมืองลาดสวาย

ว่าที่เรืออากาศตรีวิฑูรย์ ด้วงเงิน

รองปลัดเทศบาลเมืองลาดสวาย

นางสาวปาณิสรา สุภาษี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวพัชราภรณ์ เกิดจั่น

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางสาวณัฐชยา ทุมพัฒ

นักวิเคาะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายเทอดศักดิ์ สงวนธรรม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุพัก สันหลง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางทัศนี พุ่มพวง

นิติกรชำนาญการ

นางสาวรัฐฎา บัวทอง

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวศศิพัชร นวมวิจิตร

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวนริศรา เนตรสว่าง

นักทรัพยากรบุลคลชำนาญการ

นายฐิติกร เตชะเสน

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางนภาพร จันสนิท

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายยุทธนา ศรีสมบัติ

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฎิบัติการ

นางภัคธดา สุจำเนียร

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

นายกิตติพัทธ์ เกิดจั่น

เจ้าพนักงานป้องกันและรักษาความสงบ
ชำนาญงาน

นายสุรศักดิ์ อ่อนเหล่

เจ้าพนักงานป้องกันและรักษาความสงบ
ชำนาญงาน

นายวิษณุ บวชชาติ

เจ้าพนักงานป้องกันและรักษาความสงบ
ชำนาญงาน

นางสาวอมรรัตน์ พงศ์โสภี

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

อำนาจหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล


วิสัยทัศน์สำนักปลัด


'' มุ่งสู่องค์กรน่าอยู่ บูรณาการงานทุกฝ่าย ให้บริการประทับใจ ''บทบาทและหน้าที่ของสำนักปลัด    

สำนักปลัดเทศบาล
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัด การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีการแบ่งส่วนราชการในสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้
          1.1 ฝ่ายธุรการ
         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่ งานนโยบายและแผน งานกิจการสภา งานเลขานุการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
             1.1.1 งานธุรการ 
              มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานติดต่อประสานงาน งานพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล งานการประชุม เช่น การจัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของเทศบาล งานเลือกตั้ง งานรัฐพิธี งานสาธารณกุศลของเทศบาล งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             1.1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

                มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสาตร์การพัฒนา รวมแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การโอนงบประมาณ การแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ และงานอื่น ๆ ที่ได้เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

             1.1.3 งานบริหารงานทั่วไป

                มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและงานประชาสัมพันธ์ งานสารบรรณ งานบริงานทั่วไป ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือ การลงทะเบียนรับหนังสือ การร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย หนังสือราชการต่าง ๆ จัดเตรียมการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม การเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน

             1.1.4 งานประชาสัมพันธ์

              มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ งานจัดเลี้ยงรับรอง และการประชุมต่าง ๆ ดูแลการใช้ห้องประชุมให้เรียบร้อยตามหน่วยงานต่าง ๆ ขอใช้ ถ่ายภาพกิจกรรม เกษียณหนังสือที่เกี่ยวข้องของงานประชาสัมพันธ์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

            1.1.5 งานนิติการ

                มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการร้องเรียน ร้องทุกข์ เช่น รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนตามอำนาจหน้าที่ การจัดทำบัญชีสรุปเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน งานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองลาดสวาย งานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของเทศบาล เช่น รับคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน รับผิดชอบงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)

          1.2 ฝ่ายอำนวยการ
              มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสารสนเทศ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

              1.2.1 งานการเจ้าหน้าที่

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้าง เช่นสรรหาขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขึ้นเงินเดือน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงาน การวางแผนงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร การจัดทำแผนอัตรากำลัง การออกราชการ การดำเนินการเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญ การดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

              1.2.2 งานอัตรากำลัง

                  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติในการเลื่อนระดับในควบ นอกควบ เสนอ ขั้นตอนการเลื่อนระดับ ทำบันทึกข้อความ คำสั่ง บันทึกการเปลี่ยนแปลงใน กพ.7 การโอน ย้าย งานประเมินพนักงานจ้าง/เลื่อนขั้น การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง งานแผนอัตรากำลังสามปี/งานทะเบียนคุมโครงสร้าง งานธุรการบุคคล

              1.2.3 งานพัฒนาบุคลากร

                 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันสังคม จัดทำเอกสารแจ้งเข้า-ออกของพนักงานจ้าง และนำส่งประกันสังคม งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) การรับรองสิทธิต่าง ๆ เกี่ยวกับ สปสช. งานพัฒนาบุคลากร อบรม สัมนาศึกษาดูงาน จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้อง

          1.3 ฝ่ายปกครอง
             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วย การจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่น การแจ้งเกี่ยวกับบ้านและทะเบียนบ้าน การแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การเพิ่มชื่อและจำหน่ายชื่อ การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การคัดและรับรองสำเนา การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร การพิมพ์บัญชีรายชื่อเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

              1.3.1 งานทะเบียนราษฎร

                  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ในการรับแจ้งย้ายที่อยู่ การรับแจ้งการตาย การเพิ่มชื่อบุคคลเข้าทะเบียนบ้าน จัดทำสถิติข้อมูลด้านการทะเบียนราษฎร จัดทำข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนต่างด้าว ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 

           1.4 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานวิทยุสื่อสาร งานวิเคราะห์ สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลสภาพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิด สาธารณภัย งานประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งรัฐและเอกชนเพื่อเอื้ออำนวยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการบริการด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานควบคุมกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติ ป้องกันบรรเทา ฟื้นฟูด้านสาธารณภัยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานการเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุรายงาน ประเมินสถานการณ์ รายงานระดับความรุนแรงของสาธารณภัยให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสั่งการในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

           1.4.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนป้องกันภัย จัดทำแผนดำเนินงานป้องกันประจำปีงบประมาณ การป้องกันและระงัอัคคีภัยที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญทางเทคนิคหรือวิชาการ

            1.4.2 งานรักษาความสงบ

                 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจติดตั้งป้ายโฆษณา รื้อถอนป้ายโฆษณาที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต รื้อถอนป้ายโฆษณาที่ชำรุด รื้อถอนป้ายโฆษณาที่กีดขวางทางจราจร จัดระเบียบทางเท้า ตรวจตรารถซึ่งบรรทุก สัตว์ กรวด หิน ดิน ทราย หรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใด ไม่ป้องกันให้สิ่งดังกล่าว ตก หล่น รั่วไหล ปลิวฟุ้ง กระจายลงบนพื้น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 42 2014 4458 6503 32098 23657 55755 3.80.3.192